Trung tâm An toàn Mỏ – VIỆN KHOA HỌC CÔNG  NGHỆ MỎ – VINACOMIN
Trung tâm An toàn Mỏ – VIỆN KHOA HỌC CÔNG  NGHỆ MỎ – VINACOMIN

Đăng ký kiểm định

STT Tên đối tượng kiểm định, ký mã hiệu Đặc tính kỹ thuật Xuất xứ, nhà sản xuất Đơn vị tính Khối lượng/ Số lượng Tình trạng của đối tượng kiểm định Ghi chú
Thêm đối tượng kiểm định
icon

Thêm đối tượng